การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

(b) ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก โดยให้ความสำคัญต่อสตรี เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายขอบ
ตัวชี้วัด

1 (b.1) จำนวนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ รวมไปถึงจำนวนการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพ สำหรับกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การเน้นให้ความสำคัญต่อสตรี เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายขอบ


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน